×

Là nền tảng đầu tư chung bất động sản nhà đầu tư có thể mua 1 m2 bất động sản để nhận được lợi nhuận kép từ khai thác và tăng giá bất động sản